Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut van uw kind, een
dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen
over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken,
diagnoses en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy en de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat
ik:
•  zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind,
•  ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
•  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•  Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk en gewenst zijn.
•  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
•  Een paar gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of
mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Op de factuur die u ontvangt, staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd
worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar;
•  naam, adres en woonplaats van het kind en zo nodig ook van u
•  de geboortedatum van uw kind
•  de datum van de behandeling
•  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociale therapie met daarbij
de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
•  de kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens of de gegevens van uw kind,
dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20
jaar bewaard. Je hebt het recht de op jou betrekking hebbende door mij bewaarde gegevens in te
zien, te wijzigen of door mij te laten verwijderen.

De website maakt gebruik van functionele cookies. Dit maakt de website voor u gebruiksvriendelijk.